RSS

SOŇKY HABARLAR

19 Mar

TÜRKMENISTAN DOGANLYK EÝRANA YNSANPERWERLIK KÖMEGINI BERÝAR

Hoşniýetli goňşuçylygyň asyl däplerine we ýokary adamkärçilik gymmatlyklaryna ygrarly bolmak bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, doganlyk ýurduň çäginde täze koronawirus ýokanç keseli tarapyndan ýüze çykarylan ýiti respirator keselleriniň ýaýramagy bilen baglylykda Eýran Yslam Respublikasyna gaýragoýulmasyz serişdelerden, şol sanda lukmançylyk esbaplaryndan ybarat bolan ynsanperwerlik kömegi berildi.

DOWAMY
18 Mar

HEMIŞELIK BITARAPLYGYMYZYŇ ŞANLY 25 ÝYLLYGY MYNASYBETLI «TÜRKMENISTANYŇ GURLUŞYK WE SENAGAT TOPLUMY» ATLY NEŞIRI ÇAPDAN ÇYKARYLDY

Şu ýyl Türkmenistan ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk derejesini almagynyň şanly 25 ýyllygyny giň gerim bilen belleýär. Dabaraly senäniň şanyna Türkmenistanda, edil şonuň ýaly-da ýurduň çäginden daşarda hem dürli derejedäki çäreler, forumlar, sergiler, konsertler giň gerim bilen geçirilýändir. Bu wakalaryň hataryny şekillere baý bolan ýörite neşirler hem baýlaşdyrýar we olar biziň ýurdumyzda çap edildi hem-de döwletimiziň ykdysadyýetiniň şu pudagynyň dürli ulgamlarynyň köp ýyllaryň dowamynda durmu...

DOWAMY
18 Mar

TÜRKMENISTANYŇ YKDYSADY, MALIÝE WE BANK PUDAKLARY

2019-njy ýylda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşiniň görkezijisi 6,3 göterime, şol sanda senagat pudagynda 4,1 – göterime, söwdada 14,2 – göterime, ulag we aragatnaşyk pudagynda 10,1 – göterime barabar boldy. Bu görkezijiler Döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň milli ykdysady pudaklarynda alnyp barylýan möhüm işleri tassyklaýar. Türkmenistanyň ykdysady, maliýe we bank pudaklarynda edilen işleriň netijeleri barada ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşla...

DOWAMY
18 Mar

TÜRKMENISTANYŇ HEMIŞELIK BITARAPLYGYNYŇ 25 ÝYLLYGY MYNASYBETLI “AŞGABAT” ATLY NEŞIR ÇAP EDILDI

Şu ýyl Türkmenistan hemişelik bitaraplyk statusyna eýe bolmagynyň 25 ýyllygyny belleýär. Bu şanly sene mynasybetli, Türkmenistanda bolşy ýaly, daşary ýurtlarda hem dürli çäreler, forumlar, sergiler, konsertler gurnalýar. Bu çäreleriň hataryny ýurdumyzda çap edilen ýörite şekillendirilen neşirler doldurdy. Olaryň biri hem “Aşgabat” atly kitapdyr.    Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň paýtagty parahatçylygyň, ylalaşygyň we halklaryň arasyndaky dostlugyň hakyky merkezine öwrül...

DOWAMY
18 Mar

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI KÖPÇÜLIKLEÝIN HABAR BERIŞ SERIŞDELERINI WE RESMINAMA DOLANYŞYGYNY SANLYLAŞDYRMAK BOÝUNÇA IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň medeniýet we habar beriş syýasaty meselelerine gözegçilik edýän orunbasary B.Abdyýewanyň hem-de ulag we kommunikasiýa ulgamynyň işleriniň utgaşdyrylmagyna gözegçilik edýän orunbasary B.Öwezowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynda «Türkmenistanda 2020 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny» durmuşa geçirmegiň barşyna garaldy, resminama dolanyşygynyň e...

DOWAMY
13 Mar

«Uzynada» nebitgazly ýatagyny özleşdirmekde innowasion çözgütler ulanylýar

?Türkmennebit» Döwlet konserni 9000 metre çenli çuňlukda buraw işlerini geçirmek üçin enjamlary satyn almaga halkara bäsleşigini yglan etdi. Pudagyň hünärmenleri ilkinji gezek Hazaryň kenarynda, nebitgazly Barsagelmez ýatagyndan takmynan 35 kilometr günortada ýerleşýän Uzyanda ýatagynda has çuň guýyny burawlamagy göz öňünde tutýarlar. Çaklamalara görä, gyzyl reňkli çökündili dag magdanly gatlaklarda nebitiň iri ýatagy jemlenen. Bu ýatakda baryp 1972-nji ýylda 4213 metr çuňlukda ilkinji geolog...

DOWAMY
12 Mar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Lebap welaýatyna iş sapary

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Amyderýa jülgesiniň senagat düzüminiň täze iri gurluşyklarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şu sebitde durmuş-ykdysady taslamalaryň ilerledilişi bilen tanyşdy. Mälim bolşy ýaly, eziz Watanymyzyň gülläp ösmegi we halkymyzyň abadançylygy baradaky alada giň möçberli oňyn özgertmeler syýasatynyň başyny başlaýjy döwlet Baştutanymyzyň hemişe üns merkezinde durýar. Şol özgertmeleriň üstünlikli durmu...

DOWAMY