BMG EKOULGAMY DIKELTMEGIŇ ONÝYLLGYNY YGLAN ETDI

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy 2021-2030-njy ýyllary Ekoulgamy dikeltmegiň on ýyllgy diýip yglan etdi.

BMG-nyň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň (ÝuNEP) hem-de BMG-nyň Azyk we oba hojalygy guramasynyň (FAO) howandarlygynda geçirilýän Ekoulgamy dikeltmegiň onýyllygy – bu adamlaryň we tebigatyň hatyrasyna tutuş dünýäde ekoulgamy goramaga hem-de dikeltmäge çagyryşdyr. Çäre ählumumy maksatlara ýetmek üçin adamlaryň aglabasynyň tagallaryny birlşedirmäge gönükdirilendir. Diňe ekoulgam sagdyn bolanda biz durmuş derejesini ýokarlandyryp, howanyň üýtgemegine garşy durup we bioköpdürlüligiň weýran bolmagyny togtadyp bileris.

BMG-nyň Onýyllygy dürli çäreler arkaly ekoulgamy dikeltmäge gyzyklanýanlaryň ählisini birleşdirer. Çäre Daşky gurşawyň bütindünýä gününde – 5-nji iýunda işläp başlar.