HEMIŞELIK BITARAPLYGYMYZYŇ ŞANLY 25 ÝYLLYGY MYNASYBETLI «TÜRKMENISTANYŇ GURLUŞYK WE SENAGAT TOPLUMY» ATLY NEŞIRI ÇAPDAN ÇYKARYLDY

Şu ýyl Türkmenistan ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk derejesini almagynyň şanly 25 ýyllygyny giň gerim bilen belleýär. Dabaraly senäniň şanyna Türkmenistanda, edil şonuň ýaly-da ýurduň çäginden daşarda hem dürli derejedäki çäreler, forumlar, sergiler, konsertler giň gerim bilen geçirilýändir. Bu wakalaryň hataryny şekillere baý bolan ýörite neşirler hem baýlaşdyrýar we olar biziň ýurdumyzda çap edildi hem-de döwletimiziň ykdysadyýetiniň şu pudagynyň dürli ulgamlarynyň köp ýyllaryň dowamynda durmuşa geçiren işlerini giňişleýin şöhlelendirýändir. Şeýle neşirleriň biri hem «Türkmenistanyň gurluşyk we senagat toplumy» atly neşir bolup durýandyr. 

Ýurdumyzyň ykdysady ösüşinde öz düzüm birlikleri bilen birlikde Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi, şeýle-de Türkmenistanyň Energetika ministrligi ähmiýetli orun eýeleýärler hem-de bu ulgamlar öz işlerine öňdebaryjy tejribeleri, şertleri we mümkinçilikleri yzygiderli esasda sazlaşykly ornaşdyrýarlar. 

 

Bu neşirde elektroenergetika, himiýa önümleri we beýleki pudaklar boýunça ähmiýetli taslamalaryň beýany bilen birlikde, ýurdumyzyň gurluşyk hem-de senagat toplumynyň kuwwaty aýdyň şöhlelendirilýändir. Garaşsyzlyk ýyllary içinde Türkmenistanda durmuş we senagat maksatly müňlerçe desgalar gurlup ulanmaga berilendir. Neşirde halkara ölçeglerine laýyklykda gurlan desgalaryň mysallary getirilýändir we olaryň arasynda Olimpiýa şäherjigi, «Аwaza» Milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşen toplumlar görkezilen bolup, şonuň ýaly-da gurluşyk materiallarynyň, himiýa önümleriniň we elektrik energiýasynyň önümçiligi boýunça köpsanly desgalaryň gurluşygynyň prosesi giňişleýin beýan edilendir. 

 

Geçen döwrüň içinde Türkmenistanda gurlan desgalaryň halkara ykrarnamasyna eýe bolandygy hem-de Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilendigi, abraýly halkara guramalarynyň diplomlaryna we şahadatnamalaryna eýe bolandyklary hem giňişleýin beýan edilýändir.